Tag Archives: dinh cu my Eb5

Liệu chính sách mới về xử lý hồ sơ visa EB-5 có giúp được gì con cái có tuổi vượt quá giới hạn của đương đơn?

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa ra tuyên bố về việc thay đổi cách thức xử lý Đơn I-526 (sau đây gọi tắt là “Đơn xin nhập cư”) cho các nhà đầu tư EB-5. “Phương pháp Tiếp cận Thị thực” (“VAA”) này sẽ được áp dụng cho tất cả các […]

0902404543