USCIS Gia Hạn Hiệu Lực Thẻ Xanh Lên 48 Tháng Cho Các Nhà Đầu Tư EB-5 Và Thường Trú Nhân Có Điều Kiện Đã Kết Hôn

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) sẽ gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân (còn được gọi là “Thẻ Xanh”) cho những người nộp Đơn I-751 (Đơn yêu cầu Hủy bỏ Điều kiện về Cư trú), hoặc Đơn I- 829 (Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Hủy bỏ các Điều kiện Tình trạng Thường trú nhân) trong 48 tháng sau ngày hết hạn của Thẻ xanh. Thay đổi này bắt đầu được áp dụng vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với Đơn I-829 và sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 đối với Đơn I-751. USCIS thực hiện điều chỉnh này để cho phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với Đơn I-751 và Đơn I-829, hai loại đơn có số lượng đã gia tăng trong vài năm qua. USCIS đã cập nhật thông tin mới trên giấy báo nhận dành cho Đơn I-751 và Đơn I-829 để gia hạn hiệu lực của Thẻ Xanh trong 48 tháng đối với những cá nhân mới nộp Đơn I-751 hoặc Đơn I-829. Sở sẽ cấp giấy báo nhận mới cho những thường trú nhân có điều kiện mà trước đây đã nhận được giấy báo nhận cũ với thời gian gia hạn ngắn hơn 48 tháng cũng như những đương đơn vẫn đang có hồ sơ chờ xử lý. Các giấy báo nhận này có thể được xuất trình cùng với Thẻ xanh đã hết hạn để làm bằng chứng về tình trạng thường trú trong khi hồ sơ vẫn đang chờ được xử lý bởi USCIS. Bằng cách xuất trình giấy báo nhận đã cập nhật cùng với Thẻ Xanh đã hết hạn, đương đơn vẫn được phép làm việc và đi lại trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn Thẻ Xanh.
0898 323 226‬