USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-526E DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM VÙNG

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố Mẫu Đơn I-526 và I-526E mới sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư EB-5.

  • Đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài) sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư độc lập, tức là những người không gộp khoản đầu tư của họ với các nhà đầu tư EB-5 khác. Đơn I-526 mới này sẽ gần giống với phiên bản trước đó của nó (thường được gọi là đầu tư “Trực tiếp”); và
  • Mẫu I-526E (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư thuộc Trung tâm Vùng) sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư đang tìm cách gộp khoản đầu tư của họ với một hoặc nhiều nhà đầu tư EB-5 khác theo Chương Trình Trung Tâm Vùng mới.

USCIS đã tạo Đơn I-526E để phản ánh các yếu tố của Chương Trình Trung Tâm Vùng mới, trong đó có phần để nhà đầu tư trình bày những bằng chứng kết hợp được tham khảo từ Đơn I-956F của Trung Tâm Vùng.

Theo luật, một nhà đầu tư nhập cư tiềm năng không thể nộp Đơn I-526E cho đến khi Trung Tâm Vùng nộp Đơn I-956F đề nghị đầu tư một khoản cụ thể vào một Doanh Nghiệp Thương Mại Mới mà nhà đầu tư tiềm năng đó đang đầu tư vào. Sau khi Trung Tâm Vùng nhận được giấy báo nhận từ Sở di trú xác nhận rằng đã cơ quan này đã nhận Đơn I-956F, các nhà đầu tư sau đó mới có thể nộp Đơn I-526E liên quan dựa trên giấy báo nhận đó.

Kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2022, Đơn I-526 và I-526E phải được tuân theo các yêu cầu mới của Chương Trình. Phí nộp đơn là 3,675 đô la Mỹ cho mỗi đơn.

Bài “Cảnh báo” riêng được đăng trên trang web USCIS khuyên rằng:

“Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 năm 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận mẫu Đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập) mới.

Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các Đơn I-526 được nộp trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 (ngày ban hành Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022) theo những yêu cầu hiện hành về tính đủ điều kiện tại thời điểm nộp đơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý Đơn I-526 theo hướng tiếp cận theo số thị thực khả dụng, ưu tiên hồ sơ của các nhà đầu tư thuộc hạng mục thị thực có sẵn hoặc sẽ sớm có sẵn”.

Theo Enterlines & Partners

0898 323 226‬